Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Професионална квалификация

Професионална квалификация

Обучение за придобиване на професионална квалификация  (чл.58а, т.2  от ЗНЗ и чл. 59, ал.2 от ППЗНЗ)

 

Дирекциите "Бюро по труда" организират обучение за професионална квалификация на безработни лица:

 

  • когато има писмена заявка от работодател с готовност за наемането им на работа по трудов договор, за срок не по-малък от 6 месеца след успешното завършване на обучението; това обучение може да бъде проведено от посочена от него  обучаваща институция съгласно чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

 Обученията по заявка на работодател за осигуряване на заетост са с продължителност в съответствие с изискванията на конкретното работно място.  Подадените заявки (по образец) от работодатели се одобряват от Съвета за сътрудничество. Одобрените работодатели посочват обучаваща институция. Подадените документи (по образец) от посочените обучаващи институции се разглеждат от Комисия, назначена със заповед от директора на Дирекция „Бюро по труда”.  

 

 Дирекции "Бюро по труда" организират по писмена заявка от работодател квалификационно обучение на заети лица, когато те са:

  • работници и служители  (чл. 63, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта)

 Тези обучения могат да бъдат проведени от посочена от работодателя  обучаваща институция, съгласно чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Работодателят поема ангажимент за запазване на заетостта в срок от 6 месеца след приключване на обучението.

 Обученията се провеждат съгласно с Националния план за действие по заетостта за съответната година.