Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година. Програмата включва  два компонента.

Компонент 1 – за работодатели от частния сектор;

Компонент 2 – за работодатели от публичния сектор в т.ч. наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.).