Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Програма за заетост и обучение на бежанци

Програма за заетост и обучение на бежанци

Програма за заетост и обучение на бежанци

Основна цел

Подпомагане интеграцията на пазара на труда на чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут през текущата година или през предходните две календарни години, чрез повишаване пригодността им за заетост посредством включване в обучение по български език, обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на субсидирана заетост.

Повишаване капацитета на транзитните и регистрационно-приемателни центрове, на общинските и областни администрации за работа с бежанци.

Участници в програмата

Участници в програмата са безработни лица, получили статут на бежанец или хуманитарен статут през текущата година или през предходните две календарни години, и регистрирани в ДБТ;

Безработни лица, регистрирани в ДБТ, които притежават подходяща квалификация и професионален опит.

Обхват на програмата

Програмата се реализира на територията на цялата страна.