Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Работа в чужбина

Работа в чужбина

Свободното движение на хора е едно от най-важните измерения на Европейското гражданство. Разпоредбите на Европейската общност в тази област обхващат аспекти като общата система на взаимно признаване на квалификации, свободното движение на работници и координацията на социално-осигурителните схeми.
От началото на 2007 година българските граждани –като граждани на Европейския съюз, могат да пребивават свободно във всяка държава-членка на ЕС. Те имат право на:
  • Влизане в държавата – членка само с лична карта или паспорт;
  • Пребиваване до 3 месеца;
  • Пребиваване до 5 години, при условие, че имат финансови средства да се издържат по нреме на престоя си – изисква се получаване на документ за продължително пребиваване;
  • Постоянно пребиваване в държава–членка – получaва се след период на пребиваване от 5 години.
Някои от държавите членки на ЕС могат да прилагат преходен период за достъп до трудовите си пазари за български работници. Българските граждани, желаещи да упражняват професията си в държава-членка на ЕС, ще трябва да отговарят на определени условия за влизане, пребиваване и работа на нейната територия. условия за влизане, пребиваване и работа на нейната територия.
 
Агенцията по заетостта посредничи на български граждани за работа в чужбина по реда на:
  • сключени международни договори, спогодби и споразумения за заетост;
  • мрежата за информиране и посредничество "Европейски служби за заетост - EURES";
  • сключени посреднически договори с чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани.
Условията и реда за кандидатствуване за работа в чужбина по реда на сключени спогодби и споразумения се определят от Министъра на труда и социалната политика. Набирането на кандидати за работа в чужбина се извършва по конкретни оферти, предлагани от чуждестранните работодатели.
 
Условия и ред за кандидатствуване за работа в чужбина по линия на мрежата "Европейски служби за заетост - EURES"

Внимание!
  • При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпадат на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.