Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални програми

Регионални програми

Регионалните програми за заетост са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. С приетите  промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на ЗНЗ и с оглед развитие на регионализацията, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост, при който регионалните органи по заетостта имат съществено значение.

До председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие е изпратена писмена покана от министъра на труда и социалната политика за разработване на регионална програма за заетост на безработни лица от целевите групи, регистрирани в бюрата по труда от областта. Към поканата е приложен образец на формуляр, в който проектното предложение следва да бъде разписано подробно. Чрез регионалните програми в рамките на разпределените средства за всяка област се предвижда осигуряване на заетост на включените в нея безработни лица, насочени от дирекции "Бюро по труда"

Пакетът с документи за кандидатстване и информация е публикуван на официалната интернет страница на МТСП в рубриката „Заетост”, подрубрика „Програми и проекти за заетост” или на линк: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250.

Срокът за подаване в МТСП на изготвените проекти на регионални програми за заетост за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика е 30.04.2018 г.