Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Регионални програми

Регионални програми

Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ (Обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.) и Правилника за прилагане на ЗНЗ (Обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) и с оглед развитие на регионализацията, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение, при който регионалните органи по заетостта имат съществено значение.

До председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие е изпратена писмена покана от Министъра на труда и социалната политика за разработване на регионална програма за заетост и обучение на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от областта. Към поканата е приложен образец на формуляр, в който проектното предложение следва да бъде разписано подробно. Чрез регионалните програми в рамките на разпределените средства за всяка област се предвижда осигуряване на заетост на включените в нея безработни лица до 31.03.2017 г.

Пакетът с документи за кандидатстване и информация е публикуван на официалната интернет страница на МТСП в рубриката „Заетост”, подрубрика „Програми и проекти за заетост” или на линк: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250.

Срокът за подаване в МТСП на изготвените и одобрени от Комисиите по заетост регионални програми за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика е 30.09.2016 г.