Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Проект "Родители в заетост"

Проект "Родители в заетост"

                                                   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.

Дейности:

-      Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст;

-      Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца;

-      Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст;

-      Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители;

-      Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата;

-      Информация и комуникация.

Целева група:

- Родители - към момента на проверката за допустимост на родителите по проекта, те не следва да са се върнали на работните си места, като се спазва изискването за допустимост тези лица да са „заети родители, дългосрочно ползващи отпуск или дългосрочно отсъстващи поради отглеждане на дете/деца до 5-годишна възраст”, т.е. да попадат в хипотезите на чл. 50, ал.1, ал.5 и ал.7, чл. 53 и чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а именно да са лица, които получават: обезщетение при бременност и раждане; обезщетение при отглеждане на малко дете; обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49 от КСО, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни; обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст или са в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167А от КТ, или да са безработни лица, регистрирани в ДБТ.

- Търсещи работа безработни лица - младежи до 29 г. вкл.;  безработни и неактивни лица над 30 г.;  лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.

Бюджет на проекта: 20 000 000 лв.

-      Средства от ЕСФ – 17 000 000 лв. (85%)

-      Национално съфинансиране – 3 000 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2020 г.

Индикатори:

  • Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 2 000 бр.
  • Специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой родители с малки деца – 1 500 бр.
  • Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 1 500 бр.