Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Наемане на сезонни работници от трети държави

Наемане на сезонни работници от трети държави

 Какво трябва да направят работодателите, за да наемат сезонни работници от трети държави

Какво предвижда европейската директива за сезонните работници и от кога се прилага в България?

Директивата за сезонна заетост е приета от Европейския парламент и съвета през февруари 2014 г., като всяка държава-членка трябва да я въведе в законодателството си до 30.09.2016 г.

През април 2016 г. с приемането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ са въведени изискванията на Директива 2014/36/ЕС относно влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. Условията и реда за достъп на граждани на трети държави във връзка със сезонната заетост са определени в Правилника за прилагане на ЗТМТМ /ППЗТМТМ, обн. ДВ, бр. 79 от 07.10.2016 г., в сила от 30.09.2016 г./

Чрез директивата се уреждат условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и определят правата на сезонните работници.

Държавите-членки посочват секторите на заетост, които включват дейности, зависими от смяната на сезоните. Списъкът се приема и изменя след консултация със социалните партньори.

Директивата дава определения за:

 • „сезонен работник” е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на държава-членка, за да извършва работа, която зависи от смяната на сезоните, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в конкретната държава-членка;
 • „дейност, която зависи от смяна на сезоните” – работа, която зависи от смяна на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

Директивата определя условия и изисквания за прием на сезонни работници, като ги разделя на две категории:

 • Сезонни работници за престой, ненадвишаващ 90 дни;
 • Сезонни работници за престой, надвишаващ 90 дни. Максималната продължителността на престоя е не-повече от 9 месеца в рамките на период от 12 месеца. След този период гражданинът на трета държава следна да напусне територията на държавата-членка.

Условия за прием:

- сключен трудов договор, съдържащ данни за място и вид работа, продължителност на заетостта, възнаграждение, работно време, отпуск и др.

- доказателства за здравна осигуровка, покриваща всички рискове за времето на престоя;

- подходящо настаняване за времето на престоя.

От кога български работодатели могат да наемат сезонни работници от страни извън ЕС?

От началото на 2017 г., тъй като първият списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, е утвърден със Заповед РД-01-47/17.01.2017 г. на МТСП, като са включени два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство. 

На какви изисквания трябва да отговарят наетите, в кои сектори на българската икономика могат да работят, за какъв период от време и какво заплащане ще получават?

Гражданинът на трета държава трябва да притежава необходимите за съответната длъжност специализирани знания, умения и професионален опит, доказани с легализирани по съответния ред документи, съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, придружени със заверен от нотариус или от дирекция „Консулски отношения” към МВнР превод на български  език

Забележка. От 16.06.2017 г. изискването се прилага само за разрешение за сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца за една календарна година.

В първия списък за сезонна заетост са включени два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство.

Агенцията по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара на труда в случаите на сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца за една календарна година по Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от Министъра и труда и социалната политика.

За сезонна работа до 90 дни без прекъсване се извършва регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

Предлаганите условия на труд и заплащане на чуждите граждани не следва да са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд,

Какви са изискванията към работодателите при наемане на сезонни работници от страни извън ЕС?

Процедурата изисква разрешението/регистрацията на АЗ да се извърши преди началото на заетостта и влизането на чужденците на територията на страната.

За предоставяне на разрешението на Агенцията по заетостта работодателят подава в АЗ документите, посочени в чл. 20, ал. 1 от ППЗТМТМ.

 • Работодателят предоставя на АЗ доказателства, че на сезонния работник ще бъде осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. Наемната цена на жилището трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището.
 • Друго специфично задължение за работодателя е, че той трябва да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник.
 • Наемната цена на жилището и транспортните разходи не могат да се приспадат от възнаграждението на работника.

Какви са конкретните действия, които следва да предприеме всеки работодател за регистрация в АЗ на сезонна работа до 90 дни на работници-граждани на трети държави са следните:

1. Работодателят подава в Централна администрация на АЗ Декларация в два екземпляра по образец /Приложение № 5/ с приложени документи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ППЗТМТМ, а именно:

 • Обосновка на искането,в която работодателят посочва фактите и обстоятелствата, които налагат наемане на граждани на трети държави за сезонна заетост до 90 дни. Прилагат се и копия на разрешения/удостоверения, издадени на работодателя от компетентните органи за извършване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност;
 • Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България,приет с решение на Министерски съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
 • Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
 • Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора. В трудовия договор следва да е посочено, че транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България са за сметка на работодателя, който поема и разноските в обратната посока, независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение с наетия работник;
 • Декларация на работодателя, че са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 1 - 4 от ЗТМТМ. В декларацията следва да са посочени имената на всички чужденци, посочени в Декларация /Приложение № 5/. Образец на декларацията е публикуван на официалната страница на АЗ в интернет.
 • Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника, гражданин на трета държава.

Регистрацията на сезонна заетост до 90 дни е еднократна в рамките на 12 месеца, извършва се в 15-дневен срок от подаване на декларацията за сезонна работа и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ, като на вносителя се връща заверен екземпляр.    

Процедурата е регистрационна, не е предвидено издаване на изрично разрешение на АЗ за достъп до пазара на труда на конкретните чужденци, посочени в Декларация № 5 и съответно не се изисква заплащане на такса по чл. 7, ал. 8 от ЗТМТМ.

Максимално допустимата продължителност на регистрираната в АЗ заетост е до 90 дни.

При сезонна заетост до 90 дни не се допуска смяна на работодател, както и работа при друг работодател чрез сключване на втори трудов договор. При регистрацията на заетостта в АЗ изрично се посочва в Декларация № 5 конкретния работодател и мястото на работа.

В чл. 29а от ЗТМТМ е предвидена законова възможност за продължаване на регистрираната в АЗ сезонна заетост до 90 дни в последващ период до 9 месеца, изискващ издаването на разрешение за сезонен работник на основание 24, ал. 1 от ЗТМТМ.

За тези случаи е предвидено сезонният работник да продължи да работи при същия работодател или да го смени, без да се прилага изискването да пребивава извън територията на Република България във връзка с процедурата на АЗ. Заявлението за продължаване на заетостта на сезонния работник, с приложени документи по чл. 20,ал. 1 от ППЗТМТМ, се подава от работодателя не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост, като изпълнителният директор на АЗ предоставя разрешение по чл. 24, ал. 1 от ЗТМТМ в срок от 7 работни дни след подаване на заявлението. За предоставяне на разрешението се заплаща такса в размер на 100 лв., определена в чл. 7, ал. 8 на ЗТМТМ, за което се представя документ за извършен превод по банков път.    

2. Работодателят има ангажимент да информира чужденците за регистрираната заетост, като им предостави заверената от АЗ декларация. Чужденците следва да подадат в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза за целите на сезонната работа, когато такава се изисква.

Условията и реда за издаване на визи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като компетентен орган е Министерство на външните работи. 

Забележка: При регистрация в АЗ на сезонна заетост до 90 дни е допустимо гражданите на трети държави да притежават валидна виза за краткосрочно пребиваване на територията на Република България. Процедурата изисква към момента на регистрацията в АЗ, чужденците да се намират извън територията на Република България.

3. ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/ осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.

Работодателите могат да сключат със сезонните работници, чуждестранни студенти трудов договор, който е регламентиран в чл. 68, ал. 3 от КТ - срочен трудов договор за изпълнение на сезонни работи и дейности. За тези работници продължителността на договора не може да бъде по-дълга от 90 дни.

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочните трудови договори е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора (чл. 326, ал. 2 от КТ). В трудовия договор следва да е посочено, че транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България са за сметка на работодателя, който поема и разноските в обратната посока, независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение с наетия работник. В договорът следва да бъде посочено и място на работата. За такова се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Необходимо е да се посочи и работно място, на което ще полага труд работника. Работното място е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. Освен копие от трудовия договор, на работникът следва да се предостави копие от длъжностната характеристика за длъжността му, както и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Работодателите, наели на работа чужденци, са длъжни да им осигурят здравословни и безопасни условия на труд, които да не са по-неблагоприятни от тези, осигурени на местните работници или служители.       

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА „Главна инспекция по труда”, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ (http://www.gli.government.bg/page.php?c=66).