Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение

Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение

Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение  (чл.51 ал. 1 от ЗНЗ)

Основна цел

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Целева група

 • Безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца;
 • Безработни младежи до 24-годишна възраст;
 • Безработни лица с основно и по-ниско образование;
 • Безработни лица над 50-годишна възраст

Субсидии за работодателя

За всяко разкрито място, на което е наето лице от посочената целева група на работодателя ще се предоставя субсидия от Държавния бюджет* в размер 50 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране за:

 • трудово възнаграждение;
 • допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;
 • осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК;
 • фонд "Безработица".

Период на субсидиране

 • Субсидията се отнася за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца

Права, задължения и санкции на работодателя

 • да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 3 месеца;
 • при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.

Процедура за кандидатстване

Работодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки:

 • да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и   необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;

  След одобрение от Съвета за сътрудничество:

 • да представи документи за допустимост и сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.

Допустими работодатели

Предприятията, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, в т.ч. в сектора на рибарството и аквакултурите, сектора на първичното селскостопанско производство и преработка и продажба на селскостопански продукти. Съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 за преработка и продажба не се считат дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по приготвяне на продукта за неговата първа продажба, първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели и всички дейности, свързани с подготовката на продукта за първа продажба. Изключение  за допустимост са дейностите, свързани с: преработката и продажбата на селскостопански продукти само в случаите когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители), улесняването на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, износа към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа и/ или с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

* Отпускането на средства се осъществява под формата на схема за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.