Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Спогодби и споразумения

Спогодби и споразумения

Агенцията по заетостта посредничи на български граждани за работа в чужбина по силата на сключени на междуправителствено равнище спогодби и споразумения за заетост, а също и по силата на сключени от Агенцията по заетостта споразумения и договори за сътрудничество с чужди Обществени служби за заетост.
Нормативна уредба "Работа в чужбина"
Основните документи, регламентиращи работата на българските граждани в чужбина, са:
Закон за насърчаване на заетостта (чл. 22, ал. 6) (чл. 27, ал. 3, т.т. 2 и 3) (чл. чл. 67 - 69)