Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС”

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС”

       Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор  на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

       СК на ЕС се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

       „Висококвалифицирана заетост” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

       Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави.

І. Условия за достъп до пазара на труда.

       Условията и редът за достъп до пазара на труда са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел ІІІ „Синя карта на Европейския съюз” на ЗТМТМ.

       Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:

      1. когато чужденецът притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;

       2. брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

       При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС“, както и за продължаване на срока, не се прилага изискването на чл. 5, ал. 2 от ЗТМТМ /гражданинът на трета държава да се намира извън територията на Република България/.

ІІ. Необходими документи и изисквания към тях.

       Документите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда са посочени в чл.15 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от работодателя в Централна администрация на Агенция по заетостта на адрес: бул. „Дондуков” № 3, София - 1000.

      Необходими документи за предоставяне на ново разрешение:

1. Заявление по образецПриложение № 2;

2. Обосновка на искането. В обосновката работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работника-гражданин на трета държава, мотивира отказа си да наеме български граждани или чужденци с приравнени на техните права с исканата професия, специалност и/или квалификация. Към обосновката не се прилагат копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване, интернет и др.;

3. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен от нотариус или от Дирекция „Консулски отношения” на МВнР превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1 от ППЗТМТМ, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД)

Професионалните умения и опит на чужденеца се удостоверяват с документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж и заеманата длъжност.

4. Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ.  В декларацията следва да е посочено името на конкретния чужд гражданин. Образец на декларацията е публикуван на официалната страница на АЗ в интернет;

5. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими.

6. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора.

В трудовия договор следва да са определени задълженията на страните относно разходите за квартира, медицински лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника-гражданин на трета държава;

7. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации. Списъкът на регулираните професии е публикуван на http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21;

8. Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава.

          При необходимост за удостоверяване на условията за предоставяне на разрешението, Агенцията по заетостта може да изиска и допълнителни документи, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им

          Документите за продължаване на разрешение за достъп до пазара на труда са посочени в чл.16, ал. 1 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от работодателя в Централна администрация на Агенция по заетостта не по-късно от 15 дни преди изтичането на валидността на издадената „Синя карта на ЕС” и при спазване изискванията за първоначалното й издаване. При кандидатстване за продължаване на вече издаден такъв документ, не се изисква повторно проучване на пазара на труда.

        Необходими документи за продължаване на разрешението:

1.Заявление по образецПриложение № 2;

2. Обосновка на искането;

3. Копие на срочен трудов договор или допълнително споразумение към трудовия договор;

4.Копие от притежаваното от работника - гражданин на трета държава, разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС”.

ІІІ. Процедурна последователност

 1.    Предоставяне на разрешение на АЗ за достъп до пазара на труда:

          Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за предоставяне на разрешението  в 15-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено вносителя.

          При констатирани пропуски и нередности на документите АЗ уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им. Срокът спира да тече до получаването на допълнителните документи. В случай, че не може да се представят документите в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.

          Постъпилите документи във връзка с предоставяне на разрешенията, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.

          За всяко подадено заявление Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:

  • данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;
  • актуалното състояние - в случаите на фирми без ЕИК.

Във връзка с предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:

  • Министерството на вътрешните работи за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗТМТМ;
  • Националната агенция за приходите за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 ЗТМТМ.

          Решение на Агенция по заетостта се предоставя след заплащане на такса, определена в чл. 7, ал. 8 на ЗТМТМ и представяне на документ за извършен превод по банков път. За издаване или продължаване срока на разрешение за достъп до пазара на труда на работник-гражданин на трета държава, работодател внася такса в размер 100 лв.

          Разрешението на АЗ се предоставя за срока на трудовия договор с чужденеца, който не трябва да бъде по-кратък от 12 месеца /чл. 17, ал. 3 от ЗТМТМ/. Решението на АЗ може да се предостави за максимално допустимия срок по чл. 33к, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/.  

          Разрешението за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" се издава от органите на МВР за срок до четири години, съгласно чл. 33к, ал. 2 от ЗЧРБ.

          При достигане на максималния срок по чл. 33к, ал. 2 от ЗЧРБ, разрешението на АЗ се предоставя по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗТМТМ, като не се прилага изискването за прекъсване в заетостта и пребиваването на чужденеца на територията на страната.

         При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

През първите две години на висококвалифицирана заетост притежателят на „Синя карта на ЕС” може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена „Синята карта на ЕС” само на територията на Република България. Притежателят на „Синя карта на ЕС” може да смени работодателя си само след получаване на писмено разрешение от АЗ. Предоставянето на разрешение за смяна на работодателя се извършва при условията на чл. 15 от ППЗТМТМ.

  В случай че остане без работа, притежателят на „Синя карта на ЕС"  има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа. При възникване на това обстоятелство чужденеца се регистрира в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни и може да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. До получаване на разрешение на АЗ относно смяната на работодателя, обстоятелството не е основание Агенцията по заетостта да предложи отнемане на Синята карта на Европейския съюз. Посоченото право може да бъде ползвано еднократно от чужденеца в рамките на срока на валидност на Синята карта на Европейския съюз.

       2. Кандидатстване за издаване на виза тип “D” пред органите на МВнР.

        Работодателят има ангажимент да информира чужденеца с копие от решението на АЗ за достъп до пазара на труда. Чужденецът следва да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”.

       Условията и реда за издаване на визи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като компетентен орган е Министерство на външните работи.  

         3. Подаване на документи в Дирекция Миграция на МВР за пребиваване с цел работа:

Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република България с виза тип “D” или получаване на решението на АЗ /в случай, че пребивава законно на територията на Република България/ да подаде документи за издаване на „Синя карта на ЕС” пред органите за контрол на чужденците. 

Без получаване на решение от МВР той няма право да започва работа при работодателя си. За започване на работа чужденецът следва да е получил документа /карта пластика/, като сроковете за неговото издаване са съобразно заявения вид услуга.

     4. Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/: 

       В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ(http://www.gli.government.bg/page.php?c=66).

     ИА „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.