Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Заетост на чужденци - нормативна уредба

Заетост на чужденци - нормативна уредба

 І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

за достъп до пазара на труда на чужденци

        Наемането на чужденци на територията на Република България се определя от действащото национално законодателство в областта на наемане на чужденци, което осигурява защита на националния трудов пазар, гарантира правата на българските граждани и е в съответствие със законодателството и практиката на Европейския съюз в тази област.

        Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ, обн. Дв, бр. 33 от 26.04.2016г., в сила от 21.05.2016г./ и Правилника за неговото прилагане /ППЗТМТМ, обн.,ДВ,бр. 79 от 07.10.2016г., в сила от 30.09.2016г./.

        ЗТМТМ предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но поставя определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави.

       Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи, и/или след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.

       Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Р България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците и членовете на техните семейства..

       3аетостта на членовете на семейства на лицата с разрешение за дългосрочно пребиваване, членовете на семейства на български граждани или на граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се декларира от работодателя по ред, определен в ППЗТМТМ.

       Право на достъп до пазара на труда нямат граждани на трети държави, които:

  1. Имат виза за краткосрочно пребиваване в Република България, освен в случаите на сезонна заетост до 90 дни;
  2. Имат разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание чл. 24, ал.1, т.2, 6-8,10,14,16,19 и 20 от Закона за чужденците в Република България.

       В ЗТМТМ са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда в зависимост от заетостта, която желаят да упражняват работниците-граждани на трети държави на територията на страната. В определени случаи разрешението се издава от Министерството на вътрешните работи, като в него се включва и разрешението на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (например Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/, Синята карта на Европейския съюз /СК на ЕС/ и други), а в други се издава първо разрешение за работа от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и въз основа на него се издава разрешението за пребиваване от Министерството на вътрешните работи (например разрешението за работа /РР/ и разрешението за извършване на дейност на свободна практика /РСП/).

        Съгласно действащото законодателство приемът на чужденци за работа в България се извършва на индивидуален принцип и е обвързан с наличието на разрешение за достъп до пазара на труда за конкретен работодател и за конкретно работно място.

        Издаденото от АЗ разрешение се явява основание за издаване от органите на МВнР на виза тип "D" за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция "Миграция" на МВР за срока на разрешението за достъп до пазара на труда.

ІІ. ПРОЦЕДУРИ

1. Агенция по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара на труда в случаите на:

 2. Агенция по заетостта извършва регистрация на работници, граждани на трета държава за: 

3. Деклариране на заетост на граждани на трети държави:

Работодателят декларира в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота заетостта на:

ІІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА