Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Моля изчакайте
Начало>Заетост на граждани на ЕС/ЕИП в България (Employment of EU/EEA citizens in Bulgaria)

Заетост на граждани на ЕС/ЕИП в България (Employment of EU/EEA citizens in Bulgaria)

       Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници предвижда разпоредби, които улесняват единното прилагане и изпълнение на практика на правата, предоставени от член 45 от  Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011. Директивата се прилага за гражданите на Съюза, упражняващи тези права, и членовете на техните семейства („работниците на Съюза и членовете на техните семейства“).

      Директива 2014/54/ЕС се прилага по отношение на следните въпроси, както са посочени в членове 1 — 10 от Регламент (ЕС) № 492/2011, в областта на свободното движение на работници:

      а) достъп до заетост;

      б) условия на заетост и труд, по-специално по отношение на трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовите правоотношения, здравето и безопасността на работното място и в случай на безработица — на възстановяването на работа или новото наемане на работа;

      в) достъп до социални придобивки и данъчни облекчения;

      г) членство в синдикални организации и право на избиране в представителни органи на работниците;

      д) достъп до обучение;

      е) достъп до жилищно настаняване;

      ж) достъп до образование, курсове за производствено и професионално обучение за децата на работниците на Съюза;

      з) съдействие, предоставяно от бюрата по труда.

      В тази рубрика ще намерите актуална и достъпна информация за нормативната уредба, изискванията, процедурите и практическите аспекти на трудовата заетост на граждани на ЕС/ЕИП в България. 

 

Employment of EU/EEA citizens in Bulgaria

        Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers includes provisions that facilitate the uniform application and enforcement in practice of the rights conferred by Article 45 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and Articles 1-10 of Regulation (EU) № 492/2011. The Directive applies to EU citizens exercising these rights, and members of their families ("Union workers and members of their families').

        Directive 2014/54 / EC applies to the following matters, as set out in Articles 1-10 of Regulation (EU) № 492/2011, on the free movement of workers:

        a) access to employment;

        b) conditions of employment and work, in particular as regards remuneration, dismissal, health and safety at work, and, if Union workers become unemployed, reinstatement or re-employment;

        c) access to social and tax advantages;

        d) membership of trade unions and eligibility for workers' representative bodies;

        e) access to training;

        f) access to housing;

        g) access to education, apprenticeship and vocational training for the children of Union workers;

        h) assistance afforded by the employment offices.

        In this section you will find accessible information on regulations, requirements, procedures and the practical aspects of employment of EU/EEA citizens in Bulgaria.